Vedtægter for Skjern Tennisklub

 1. Foreningens navn og hjemsted:   Klubbens navn er Skjern Tennisklub og dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune
 2. Formål:    Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten herunder at føre almindeligt folkeligt oplysende arbejde
 3. Foreningens medlemmer - a:    Som medlem kan optages alle personer, som vedkender sig nærværende vedtægter b:    Medlemskab af klubben træder i kraft, når kontingentet er betalt c:    Indmeldelse sker på åbningsdagen eller efterfølgende ved henvendelse til én af klubben angivet samarbejdspartner eller til klubbens kasserer d:    Alle medlemmer. som er fyldt 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt e:    Medlemskab tegnes for eet år ad gangen og slutter ved næste års sæsonstart
 4. Udmeldelse - a:   Udmeldelse i løbet af en sæson sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Eventuel refusion (delvis) bestemmes af bestyrelsen b:   Udelukkelse af et medlem kan foretages af en enig bestyrelse. En udelukkelse kan være begrundet i medlemmets manglende overholdelse af nærværende vedtægter, i en adfærd, som bestyrelsen finder uacceptabel i forhold til klubbens øvrige medlemmer, eller manglende efterlevelse af bestyrelsens anvisninger    c:   Et udelukket medlem kan anke udelukkelsen på førstkommende generalforsamling
 5. Kontingent - a:   Kontingentet fastsættes af bestyrelsen b:   Kontingentsatsen kan opdeles i flere grupper. Bestyrelsen fastsætter til hvilken gruppe det enkelte medlem skal henføres
 6. Passive medlemmer - a:   Der kan tegnes passivt medlemskab af klubben. Bestyrelsen fastsætter kontingentet herfor b:   Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen c:   Efter forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen vælge et medlem eller tidligere medlem til æresmedlem
 7. Foreningens ledelse - a:   Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted b:   Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær c:   Ved generalforsamlingen vælges op til 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor. Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen d:   Bestyrelsessuppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt, ved et bestyrelsesmedlems fravær på over 3 måneder e:   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse sker skriftligt til alle medlemmer. Der føres beslutningsreferat. f:   Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal men er kun beslutningsdygtig når minimum 4 bestyrelsesmedlemmer herunder formanden er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag g:   Foreningen tegnes af formanden i forening med eet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede øvrige bestyrelse ud over formanden h:   Til den daglige drift kan der af klubbens midler disponeres af kassereren alene i:   Ved optagelse af lån eller salg af og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse efter en generalforsamlings godkendelse j:   Bestyrelsen fastsætter regler m.v. for afvikling af det daglige spil samt turneringer m.m.
 8. Hæftelse   Foreningen hæfter alene med sin formue og ingen af foreningens medlemmer hæfter for andet og mere end sit kontingent
 9. Regnskaber - a:   Klubbens regnskabsår er kalenderåret b:   Kassereren fører en nøjagtig medlemsliste samt et nøjagtigt regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Kassereren fremlægger årsregnskab som afleveres til revisor, således at der foreligger revideret årsregnskab til generalforsamlingen
 10. Generalforsamlingen   Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Bekendtgørelse herom sker på klubbens hjemmeside og/eller andre relevante medier senest 14 dage før generalforsamlingen Dagsorden for generalforsamlingen er - a:   Valg af dirigent b:   Formandens beretning om det forløbne år samt oplæg til den kommende sæson til generalforsamlingens godkendelse c:   Kassereren fremlægger årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse d:   Behandling af eventuelle indkomne forslag e:   Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter f:   Valg af revisor g:   Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, såfremt blot eet medlem ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag
 11. Ekstraordinær generalforsamling - a:   Bestyrelsen kan til enhver tid indvarsle til ekstraordinær generalforsamling b:   Bestyrelsen er pligtig til at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/4 af de aktive medlemmer skriftligt til formanden forlanger dette med angivelse af emner. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest to uger herefter c:   Bekendtgørelse om ekstraordinær generalforsamling skal ske påklubbens hjemmeside og/eller andre relevante medier senest 14 dage før afholdelsen
 12. Ændring i vedtægterne - a:   Forslag til ændringer i vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen b:   Til godkendelse af ændringerne kræves at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget
 13. Opløsning - a:   Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særligt indvarslet generalforsamling. hvor mindst 3/4 af de aktive stemmeberettigede medlemmer er mødt og 3/4 af disse stemmer for opløsningen b:   Er der ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer indkaldes ved ny bekendtgørelse jævnfor punkt 12 - hvor der tages beslutning af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer med samme kvalificerede flertal c:   Opløses foreningen anvendes foreningens midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning til alment nyttige formål så vidt muligt i overensstemmelse med klubbens formål
 14. Vedtagelse   Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 24.10.2016 og træder i kraft samme dato. Tidligere love og vedtægter for Skjern Tennisklub ophæves hermed

 

Logo_Landbobanken.jpgLogo_SkjernBank.jpg